yotsu de

This is from the Kata Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu Tai no kata

This is from the Ryu Ha Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu

The blind do not fear snakes.