Uzura gari Ura 1

This is from the Kata Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Shizen Sigoku no k

This is from the Ryu Ha Shinden Fudo Ryu Ninjutsu

The first rule of Ninjutsu is dont get hit!!! The second rule is dont forget the first rule.