Uzura gari

This is from the Kata Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Shizen Sigoku no k

This is from the Ryu Ha Shinden Fudo Ryu Ninjutsu

Establishing supremacy often fails, but establishing inferiority always succeeds.