Uryu Ura 2

This is from the Kata Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Ten no Kata

This is from the Ryu Ha Shinden Fudo Ryu Ninjutsu

Words that enlighten the soul are more precious than jewels.