Tsuki no wa

This is from the Kata Kukishinden Ryu Ninjutsu Bikenjutsu

This is from the Ryu Ha Kukishinden Ryu Ninjutsu

Revenge has a long memory.