Tsukekomi Sayu gyaku

This is from the Kata Kukishinden Ryu Ninjutsu Bikenjutsu

This is from the Ryu Ha Kukishinden Ryu Ninjutsu

A branch cannot improve upon its root.