tou sai

This is from the Kata Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu Okuden gata(fu no kata)

This is from the Ryu Ha Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu

When we say we hate we mean we love.