Tenshin Koryu Shindo Tenshin Ryu Ninjutsu Kenpo

To be upset over what you don't have is to waste what you do have.