tatsu no se

This is from the Kata Kukishinden Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Chuden gata

This is from the Ryu Ha Kukishinden Ryu Ninjutsu

The man who fights then runs away lives