tatsu nami

This is from the Kata Kukishinden Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Chuden gata

This is from the Ryu Ha Kukishinden Ryu Ninjutsu

It is the path rather than the destination.