Takamatu the 33rd Grandmaster of Togakure ryu Ninjutsu - the mongolian tiger

Takamatsu Sensei was the 33rd Grandmaster or SOKE of Togakure ryu Ninjutsu.

Takamatsu