Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu Tai no kata

koshi guruma

yotsu de

yotsu de kuzushi

koshi ori

koshi nagare

kumoi gaeshi

ryo te gake v2

sui ryu

ryu setsu

echigo kuzushi

hyo tsui

tsuta karame

tatsu otoshi v2

 

Back

Treat mistakes as lessons.