Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu Shoden Uragata

ate komi

gyaku dori v2

men bu v1

gyaku dori v1

ryo ashi ori v2

men bu v2

kyo to henka

kata mune dori v2

ryo mune dori v3

ryo ashi ori v1

tengu dori

kaigo kudaki henka

hiki taoshi

tsuki taoshi

ude ori v4

hiki komi

nagashi

keri komi

ude ori v3

eri jime

 

Back

The seeds of our destiny are nourished by the experiences of our past.