Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu Shoden Omotegata

kasumi dori

do gaeshi

karame dori

kyo to

ryo mune dori v2

oi kake dori

kaigo kudaki

iki chigai

yui gyaku

ran sho

ken nagashi

hiza guruma

 

Back

Keep your friends close and your enemies closer.