Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu Okuden gata(fu no kata)

gai do

kuruma gaeshi

ten gaeshi

nagare dori

yama otoshi

tomo arashi

sode guruma

ryo te gake

tou sai

sue otoshi

tai kudaki

so fuu

gyaku dori

ran pu

fu setsu

 

Back

When we say we hate we mean we love.