Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu Moguri gata

jigoku dori

tama kudaki

hicho dori

oni buse

inazuma nage

mizu tori

rai setsu

tai otoshi

moguri nage

 

Back

Without ascending the mountain one cannot judge the height of heaven.