Taijutsu Ukemigata

Kaeshi dori

Ichi no Kamae

Ittto dori

Yoko geri

Ken Nagashi Togakure

itto dori

 

Back

Only those who pick the roses feel the thorns.

.