tai kudaki

This is from the Kata Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu Okuden gata(fu no kata)

This is from the Ryu Ha Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu

It is the path rather than the destination.