Suzu otoshi Ura 2

This is from the Kata Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Shizen Sigoku no k

This is from the Ryu Ha Shinden Fudo Ryu Ninjutsu

Without ascending the mountain one cannot judge the height of heaven.