Shizen Ura 2

This is from the Kata Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Shizen Sigoku no k

This is from the Ryu Ha Shinden Fudo Ryu Ninjutsu

To be upset over what you don't have is to waste what you do have.