shinsen

This is from the Kata Koto Ryu Ninjutsu Koppo Jutsu Okuden no kata

This is from the Ryu Ha Koto Ryu Ninjutsu

Revenge has a long memory.