Shinken Ura 1

This is from the Kata Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Chi no Kata

This is from the Ryu Ha Shinden Fudo Ryu Ninjutsu

Keep your friends close and your enemies closer.