Shinken

This is from the Kata Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Chi no Kata

This is from the Ryu Ha Shinden Fudo Ryu Ninjutsu

Revenge has a long memory.