Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Jutaijutsu Shoden

kata mune dori

gyaku kata mune dori

gyaku kata mune ori

matsu kaze

matsu kaze ryote waza

ryuko

ryuko ashi gata

gedan gake

gedan harai goshi

ude ori v2

ude ori kyuin

kimon dori

kimon koshi nage

jinchu nage

jinchu koshi otoshi

koromo gaeshi

koromo gaeshi osae komi

saka otoshi

saka otoshi kasumi

sa tani nage

sa tani nage gyaku

katate otoshi

katate otoshi osae komi gyaku seoi nage

gyaku nage v2

gyaku nage osae komi

gokuraku otoshi

gokuraku otoshi ude ori

 

Back

Success without honor is an unseasoned dish; it will satisfy your hunger, but it won't taste good.