Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Jutaijutsu Chuden

fuu setsu

tama otoshi

ugo

midare dori yama arashi

tsuki no wa v2

kocho dori

kasa harai

kaku sei

ryo yoku

utsushi dori

 

Back

The tongue of a woman is a sword that never rusts.