Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Chi no Kata

Karai Ura 2

Riken

Riken Ura 1

Riken Ura 2

Shinken

Shinken Ura 1

Shinken Ura 2

Raiken

Raiken Ura 1

Raiken Ura 2

Henkyo

Henkyo Ura1

Henkyo Ura 2

Issen

Issen Ura 1

Issen Ura 2

Haken

Haken Ura 1

Haken Ura 2

Kenkon

Kenkon Ura 1

Kenkon Ura 2

Suiryu

Suiryu Ura 1

Suiryu Ura 2

 

Back

It is usually the reply that causes the fight.