Setsuyou Ura 2

This is from the Kata Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Ten no Kata

This is from the Ryu Ha Shinden Fudo Ryu Ninjutsu

The first rule of Ninjutsu is dont get hit!!! The second rule is dont forget the first rule.