Setsuyou

This is from the Kata Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Ten no Kata

This is from the Ryu Ha Shinden Fudo Ryu Ninjutsu

Repetition does not establish validity.