Soke of the Togakure Ryu Ninjutsu

SOKE - Grandmasters of the Togakure Ryu Ninjutsu
Daisuke Togakure
Shima Kosanta Minamoto no Kanesada
Goro Togakure
Kosanta Togakure
Kisanta Togakure
Tomoharu Kaneko
Ryu Ninjutsuho Togakure
Gakuun Togakure
Koseki Kedo
Tenryu Iga
Rihei Ueno
Senri Ueno
Manjiri Ueno
Saburo Iizuka
Goro Sawada
Ippei Ozaru
Hachiro Kimata
Heizaemon Kataoka
Ugenta Mori
Gobei Toda
Seiun Kobe
Kobei Momochi
Tenzen Tobari
Seiryu Nobutsuna Toda
Fudo Nobuchika Toda
Kangoro Nobuyasu Toda
Eisaburu Nobumasa Toda
Shinbei Masachika Toda
Shingoro Masayoshi Toda
Daigoro Chikahide Toda
Daisaburo Chikashige Toda
Shinryuken Masamitsu Toda
Toshitsugu Takamatsu

Massaki Hatsumi