nagare dori

This is from the Kata Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu Okuden gata(fu no kata)

This is from the Ryu Ha Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu

Revenge has a long memory.