moguri nage

This is from the Kata Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu Moguri gata

This is from the Ryu Ha Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu

The blind do not fear snakes.