matsu kaze ryote waza

This is from the Kata Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Jutaijutsu Shoden

This is from the Ryu Ha Shinden Fudo Ryu Ninjutsu

A branch cannot improve upon its root.