Kukishinden Ryu Ninjutsu So Jutsu sabakigata

kanpo

shiho waza

hichouhou

ittotsuai

ittou santo

hassai

hisou

tenchi kaku

happu yaku

 

Back

The man who removes a mountain begins by carrying away small stones.