Kukishinden Ryu Ninjutsu So Jutsu menkyo kaiden

yoko taoshi

ryu gashira

tomoe

kugi nuki

arashi

shinmyo

taki otoshi

yoko nage

tate nage

nichi getsu

 

Back

Revenge has a long memory.