Kukishinden Ryu Ninjutsu So Jutsu gokuigata

kiku sui

maki zuta 1

maki zuta 2

hiryu

tsuki fuse

inchou

mitsu dama

nana mai ha

 

Back

The ink of the scholar is more sacred than the blood of the martyr.