Kukishinden Ryu Ninjutsu Sanjaku Bo Jutsu Shoden

ura ashi dori

katate uchi

tsuki otoshi

uchi gi

nagare dori v2

kasumi

iki chigai v2

kao kudaki

ate gaeshi

 

Back

You cannot describe a flavor without first tasting of its fruit.