Kukishinden Ryu Ninjutsu Jojutsu kihongata

jodan uke

men

do

ashi barai

gedan uchi

kote uchi

hane age

kote gaeshi uchi

Back

Treat mistakes as lessons.