Kukishinden Ryu Ninjutsu Jojutsu kata

roppo

kyu ho

hi ryu

tsuke iri

kasumi gake

ude kake

tachi otoshi v2

Back

It is better to talk of love than war.