Kukishinden Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Shoden gata

sei on

sui yoku

sui sya

kubi wa

ho setsu

iso arashi

fubuki

kata ho

tatsu maki

 

Back

Judge a tree from its fruits, not from the leaves.