Kukishinden Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Shirabe Moguri gata

moguri dori

sya rin

ko fuku

ryu fuku

tobi chigai

yama otoshi v2

teki otoshi

hei to

musasabi

tama nage

gyaku nage

uchi harai

 

Back

It is usually the reply that causes the fight.