Kukishinden Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Okuden gata

gon gi

kaeshi waza

oni otoshi

iwa kudaki

setsu to

gou to

do fu

ryu fu

tachi uchi

hane taoshi

 

Back

Never bury corpses in the snow.