Kukishinden Ryu Ninjutsu Bo Jutsu sabakigata

goho

ura goho

sashiai

funabari

tsuru no issoku

ura issoku

suso otoshi

ura suso otoshi

ippon sugi

tatsu otoshi

kasa no uchi

tachi otoshi

harai

yamate zuki

mukou tsugu

shuuken

gekichu

tsuke iri v2

gorin kudaki

tenchiijin

maebiro

ryoukote

uranami

tamagaeshi

 

Back

Arrogance is too often the companion of excellence.