Kukishinden Ryu Ninjutsu Bikenjutsu

Tsukekomi

Tsukekomi Sayu gyaku

Tsukikake

Kiriage

Kiriage Sayu gyaku

Kirisage

Kirisage Sayu gyaku

Kinshi

Kinshi Sayu gyaku

Kocho gaeshi

Kocho gaeshi Sayu gyaku

Shiho giri

Shiho giri Sayu gyaku

Happo giri

Happo giri Sayu gyaku

Tsuki no wa

Tsuki no wa Sayu gyaku

 

Back

Wisdom is not in words, it is in understanding.