Koto Ryu Ninjutsu Koppo Jutsu Shoden no kata

yoku to

ou gyaku

ko yoku

shi to

hosoku

hou teki

sha to

saku geki

tan geki

setto

shihaku

kyogi

kakko

ura nami

ten chi

Ke to

Batsugi

Back

Fear builds walls, but the truth builds bridges.