Koto Ryu Ninjutsu Koppo Jutsu Okuden no kata

santo 1

santo 2

koto

shinsen

konpi

jyo setsu

sou setsu

sou to

kouki

ran setsu

ura kimon

Back

It is the path rather than the destination.