Koto Ryu Ninjutsu Koppo Jutsu Hekito no kata

soku boku

boku hen

damara

shuriki

kibou

batsuyu

sekiryoku

kuwahi

 

Back

Fear builds walls, but the truth builds bridges.