Koto Ryu Ninjutsu Koppo Jutsu Chuden no kata

hi da

hi saku

hito

kappi

monpi

suito

gohi

hehhi

teki gaeshi

kouto

kakuhi

 

Back

No one is useless in this world who lightens the burdens of another.