ko fuku

This is from the Kata Kukishinden Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Shirabe Moguri gata

This is from the Ryu Ha Kukishinden Ryu Ninjutsu

Examine the contents, not the bottle.