kimon koshi nage

This is from the Kata Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Jutaijutsu Shoden

This is from the Ryu Ha Shinden Fudo Ryu Ninjutsu

It is better to talk of love than war.