kata nami

This is from the Kata Kukishinden Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Chuden gata

This is from the Ryu Ha Kukishinden Ryu Ninjutsu

It is usually the reply that causes the fight.